SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   24 Haziran 2018, Pazar

Kasim 2010 Sayısı

Yıl : 8 | Sayı : 79

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.kaucukistanbul.com


http://www.metalexpo.com.tr


http://comvexistanbul.com
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Uğur Özgöker
AREL Üniversitesi uozgoker@gmail.com;ugurozgoker@arel.edu.tr


Türkiyede Uygulanmakta Olan AB Projeleri, Eğitim Programları ve Fonları


Türkiyede Gerçekleştirilen/Planlanan Avrupa Birliği Eğitim Hibe Projeleri

Avrupa Birliği Kaynaklı Fon ve Finansmanlar

Avrupa kaynaklı fonlar kamusal ve özel kaynaklar olarak sınıflandırılabilir.

Kamusal kaynaklar; Avrupa Konseyi kaynaklı, Avrupa Birliği (AB) kaynaklı,
Avrupa ülkeleri ve dış temsilcilikleri kaynaklı (İngiltere Büyükelçiliği British Council veya Hollanda Dışişleri Bakanlığı (MATRA) fonları)
Politik Vakıflar, (Konrad Adenaur, Frederich Naumann, Friedrich Ebert Vakfı, Heinrich Böll Vakfı)
Tematik Vakıflar, (Avrupa Kültür Vakfı,  Avrupa Gençlik Vakfı,  Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürlerarası Diyalog Vakfı)
Özel kaynaklar: Özel vakıflar (Bosch Vakfı, Volkswagen Vakfı, Bertelsmann Vakfı vb.), ve şirketler.

AB Neden Fon Verir?

Avrupa Birliği, uluslararası politik bir kurum olarak çeşitli amaçlarla, kendi dışına yönelik finansmanda bulunmaktadır.

Kendi birlik gereksinimlerini gidermenin dışında bu finans hareketlerinin bütününün aslen ABnin genel politik amaçlarına erişmeyi amaçladığı söylenebilir.

Ancak her bir finansmanın içinde bulunduğu programın (programların web sayfalarında ve proje çağrılarında da özellikle belirtilen) kendi özel amaçları olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir.

Örneğin AB Komisyonunun web sayfasında hibelerin amacı ilgili alandaki AB politikalarını yaşama geçirecek projelerin desteklenmesi olarak belirtilmiştir ve her bir hibe programının ABnin kurucu antlaşmasında temelini bulduğu bir madde vardır.

AB Fonları

İhaleler [Tender]: Bütünüyle AB kurumları tarafından tanımlanmış işler için düzenlenen finansman programlarıdır. Bu işler inşaat, ekipman veya mal alımı için olduğu gibi bazı durumlarda içeriği idari, politik veya sosyal çalışmalar olması nedeniyle STKları da doğrudan ilgilendiren, hatta STKların da tek başına veya konsorsiyumlar içinde katılabileceği teknik destek gibi hizmet alımlarını da içerir. Bu tür ihalelere örnek olarak AB Komisyonu tarafından Türkiyede 2003–2005 yılları arasında sürdürülen Sivil Toplumu Geliştirme Programı Teknik Destek Ekibini ya da 2005–2007 arasında gerçekleştirilen STK Kamu İşbirliği Projesini gösterebiliriz. Her iki ihalenin kazanan konsorsiyumları içinde STKlar da bulunmaktadır.

Krediler [Loan]: Ağırlıkla kamu kurumlarına ve yerel ve bölgesel yönetimlere AB standartlarının karşılanmasına yönelik maliyeti yüksek çeşitli altyapı yatırımları için Avrupa Yatırım Bankası (European Bank of Investment) veya Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development) tarafından sağlanan düşük faizli kredileri içerir.

Destekler [Operational Grant]: Avrupa çapındaki kâr amacı gütmeyen kurumlara ve ağlara idari harcamaları için sağlanan yıllık finansmanlardır. Örneğin Avrupa çapındaki AEGEE, ESIB, Erasmus Öğrencileri Ağı gibi çeşitli gençlik örgütlerinin merkez ofislerine proje hibeleri dışında yıllık olarak belirli miktarda destek sağlanmaktadır.

Hibeler [Grant]: ABnin çeşitli politika alanlarında farklı kurumların hazırlayarak yürüttüğü projeler için programlar kapsamında yapılan karşılıksız ödemelerdir. STKların en çok yararlandığı finansman türü budur.

Kimler Yararlanabilir?

Bireylere yönelik bazı istisnalar dışında fonlardan tüzel kişiler yararlanabilir. Bu tüzel kişiler, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, yarı-kamusal ajans ve odalar, vakıflar, sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK lar), KOBİler ve şirketler gibi ticari işletmeler olabilir. Her bir proje ve finansman çağrısında o çağrıya başvuru yapabilecek kuruluşların türleri özellikle belirtilir.

Fonların Yönetimi

Fonların yönetiminde temel alınan belge ABnin 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Yönetmeliği (Financial Regulations) ve Uygulama Kurallarıdır (Implementing Rules).

Yönetmelikte son yapılan revizyon 1 Mayıs 2007 tarihi itibari ile yürürlüktedir ve Uygulama Kuralları da bu çerçevede yenilenmiştir.  Avrupa Birliği Fonları, sürecin başlamasından sonuna kadar oldukça net biçimde uyulması gerekli kurallar çerçevesinde yürütülür. Finansal Yönetmelik ve Uygulama Kuralları kapsamında yer alan bu kurallar hem fonları yöneten AB Komisyonu, hem de fondan yararlanmak yoluyla proje yürüten kurum ve kuruluşlar için bağlayıcı niteliktedir. Örneğin bir hibe projesi kapsamında, ir STK tarafından yapılacak alımlar ile AB Komisyonunun yapacağı alımlarda uygulanan ihalelerin kural ve prosedürleri arasında herhangi bir farklılık yoktur.  
 
Türkiyenin Katıldığı AB Topluluk Programları

Topluluk Programları dışında Türkiyeye özel katılım öncesi yardım programları da bulunmaktadır. Ve bu programlar topluluk programlarının aksine çoğunlukla ortaklık gerektirmez.  Bu yardım programlarının temel amacı ekonomik, sosyal ve politik açıdan yapısal uyumu sağlamaktır. Politika alanlarına özel olarak tanımlanan bu programların çoğunda teknik destek ekiplerine ek olarak hibe bileşenleri de bulunmaktadır.

Sivil Toplum gelişimi alanında öngörülen ve STKların genelini ilgilendirenler ise Sivil Toplumu Geliştirme Programı, Türkiye-AB arasında Sivil Diyalog, STK-Kamu İşbirliği Programı ve STKlara yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Programıdır.

ABnin desteklediği programlar ve teknik destek hizmetleri
 
Eşleştirme (Twinning): Kamu kurumlarının uyum kapasitesinin artırılması için üye ülkelerden birisiyle birlikte çalışma yürütmesine yönelik programlar

Hibeler

2. Hayatboyu Öğrenme Projeleri Konsepti:

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı çerçevesinde Hayatboyu Öğrenme programları incelendiğinde burada öncelikli olarak Hayatboyu Öğrenme kavramının tanımlanmasında fayda vardır.

Hayatboyu Öğrenme Programı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyle yeni bir döneme girmiştir. 2013 yılı sonuna kadar sürecek olan Hayatboyu Öğrenme (LLP= Lifelong Learning Programme) ve Gençlik (Youth in Action) Programları AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri ve Aday ülkelerin (Türkiye) katılımıyla gerçekleşecektir. Önümüzdeki yıllarda Batı Balkan ülkeleri ve İsviçrenin de programlara katılımı beklenmektedir.

Ülkemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren tam üye olarak katılmaktadır. 31 Aralık 2006da sona eren ilk dönemde, Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Gençlik programları çerçevesinde, gerek katılım öncesi AB fonlarından gerekse ulusal katkı paylarından oluşan toplam 67 Milyon Euroluk bir bütçe oluşturulmuş ve ülkemiz eğitim sektörüne karşılıksız hibe olarak kullandırılmıştır. İlk dönemde, hibe kullandırma oranı %100e yaklaşan bir seyir izlemiştir. İlk üç yıl itibariyle toplam 3.035 proje desteklenmiştir.

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), Genel ve Mesleki Eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirmektedir. Yeni kuralları, basitleştirmeleri e ülke merkezli faaliyetlerdeki artış nedeniyle özel bir önem taşımaktadır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin LPPyi yasalaştıran, 15 Kasım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararı, Hayatboyu Öğrenme Programının genel amacını;
 
Hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, 
Daha çok ve daha iyi iş imkanı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek;
Çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak;
Özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmek olarak ifade etmektedir.

Hayatboyu Öğrenme Programı, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimizden yetişkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkanları ve karşılıksız mali katkı sağlayacaktır.

Hayatboyu Öğrenme Programına ilişkin temel bilgi olarak, Comenius Programı (Okul Eğitimi), Erasmus Programı (Yüksek Öğretim), Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim), Grundtvig Programı (Yetişkin Eğitimi).

Ortak Konulu (Transversal) Program bu programda 4 temel faaliyet; Politika Geliştirme; Dil Öğrenme; BİT; Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması.

Jean Monnet Programı bu programda 3 temel faaliyet; Jean Monnet Eylemi; Avrupa Kurumları; Avrupa Kuruluşları. 

Okul öncesinden eğitim fakültelerine kadar olan kurumlar ve bireylerin faydalandığI Comenius, yükseköğretimi konu alan Erasmus, yetişkin eğitimine hitap eden Grundtvig ve mesleki eğitimi konu alan Leonardo da Vinci Programı; Hayatboyu Öğrenme Programının tüm evrelerin bir bütünü olduğunun göstergesidir.

2.1. Comenius Programı:

Okul eğitimi ile yakından ilgili olan Comenius Programı, Lizbon hedeflerine ulaşabilmek için öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi, öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini ve amaçlamaktadır. Comenius Programı, okul eğitimindeki kaliteyi artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek amacıyla:

Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik eder,
Pedagojik metotlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik eder,
Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını destekler,
Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasyonu ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemler geliştirir ve bunları yaygınlaştırır,

Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik eder.

Ayrıca Comenius Programı:

Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi artırmak,
Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek,
Az kullanılan ve öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil yeteneklerini geliştirmek,
Öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak,
Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmek,

yönünde yapılan etkinlikler yardımıyla Avrupada okul eğitiminde dil öğreniminin gelişmesine katkıda bulunur.

Bunların Yanı Sıra Comenius Programı:

Değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmek,
Okul eğitimi sektöründe kültürler arası eğitim girişimlerini geliştirmek,
Kültürler arası eğitim alanında öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek,
Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlığıyla mücadeleyi desteklemek;

için tasarlanmış uluslararası etkinlikler yardımıyla Avrupadaki okul eğitiminde kültürler arası farklılıkların bilincine varılmasını teşvik eder.

2.2. Erasmus Programı:

Programın amacı, Avrupada yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupada karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupada mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir.  Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

2.2.1. Programdan Kimler Faydalanabilir?

Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğünün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansına - (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA)  başvurarak;

Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus programından faydalanabilir. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.

2.3. Leonrado Da Vinci Eğitim Programı:

Leonardo da Vinci ABye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. 

Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Üye Devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir. 

Programın üç genel hedefi vardır;
Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılması; Bu hedef, istihdamın artırılması ve mesleki entegrasyonun/yeniden entegrasyonun kolaylaştırılması amacıyla diğerleriyle birlikte iş-bağlantılı mesleki eğitim ve çıraklık yoluyla gerçekleştirilebilir.

Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi artırıp geliştirmeye yönelik sürekli-mesleki eğitimde ve hayat-boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara erişimin iyileştirilmesi.

Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği, yeni istihdam fırsatları açısından da,  geliştirmek üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımını destekleyip artırmak. Bu çerçevede, üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile işletmeler (özellikle KOBİler) arasında işbirliğinin artırılmasına özel önem verilecektir.

Söz konusu üç hedef uygulanırken; İşgücü piyasasında engelliler dahil en fazla dezavantajlı konumda bulunanların eğitim almasını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesi,

Eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve erkeklere eşit fırsatlar konularındaki tekliflere özel önem verilecektir.

2.3.1. Leonardo Da Vinci Programı ile Sağlanacak Olan İmkanlar

Programa katılan ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesinin artırılması, yenilikler geliştirmek ve ulusal mesleki eğitim politikalarına katma değer sağlanması.
Her düzeydeki mesleki eğitimde Avrupa boyutunun teşvik edilmesi, ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi.
Sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi.
Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi.
Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip eğitimde; yüksek okullar, mesleki eğitim tesisleri ve işletmelerin daha fazla karşılıklı etkileşiminin sağlanması.
Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak terminolojinin oluşturulması.
Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi.
Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişiler için temel mesleki eğitimi veya ileri düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması.
Mesleki eğitimde bayanların fırsat eşitliğinin teşvik edilmesinin sağlanması.
Mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, bağımsız sürekli eğitim ve açık öğrenim yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlanması.

Leonardo da Vinci Programı kapsamındaki  Leonardo Ortaklıkları proje tabanlı bir faaliyettir. Ortaklık faaliyetinde ürün ya da çıktı amaçlı ve işbirliğini kuvvetlendirici nitelikte ortaklıklar oluşturulacak ve bu amaca yönelik çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmelidir.

 Faaliyet en az 3 farklı ülkeden ortaklar içermeli ve bu ortaklardan en az bir tanesi AB üyesi olmalıdır. Proje teklifleri, AB ülkeleri dillerinden birinde hazırlanır ve teklifteki her kuruluş (koordinatör ortak veya ortak) aynı başvuru formunu kendi ülkesindeki ulusal ajans görevi yapan kuruma sunar. 

2.4. Grundtvig Programı:

En geniş anlamıyla Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında küçük ölçekli işbirliği faaliyetleridir. Öğrenme Ortaklıkları projeleri, sürece odaklanır ve kendi eğitim faaliyetlerine Avrupa işbirliğini katmak isteyen kuruluşların katılımını genişletmeyi amaçlar.
Bir Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projesinde en az üç ülke kuruluşunun eğitimcileri ve öğrenicileri kendi kuruluşları ve çevrelerindeki topluluklar için ortak fayda taşıyan bir veya daha fazla konuda işbirliği yaparak birlikte çalışırlar. Bu şekilde tecrübe, uygulama ve yöntem/metod değişimi, Avrupanın farklı kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını ve ortak ilgi alanlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunurlar.

Katılımcı kuruluşlar, uluslararası faaliyet yapmak ve bunları izlemek, değerlendirmek ve kendi bölgelerindeki faaliyetlerle ilişkilendirmek için mali açıdan desteklenirler. Ayrıca ulusal düzeydeki başka kuruluş ve makamlarla işbirliği yapmaları, fikirleri ve faaliyetleri için daha sağlam bir dayanak temin etmeleri ve bunları yaygınlaştırmalarına olanak sağlayacak alanlar açmaları için teşvik edilirler. Katılımcı kuruluşların desteklenmesiyle, uluslararası değişimin değerinin artırılması, iyi uygulamaların desteklenmesi ve böylelikle sonuçların etkisinin yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri iki tür faaliyet alanı ile ilgili olabilir:
Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri öğrenici katılımına odaklanabilir ki temelde bu projeler yetişkin öğrenici katılımını hedefler. Bu kapsamda, öğreniciler projeye aktif olarak katılmalı ve uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden mümkün olduğunca çok yararlandırılmalıdır.

Yetişkin eğitiminin yönetimi ve/veya eğitim metodları ile ilgili Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri kapsamında yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmenlere, eğitmenlere ve yetişkin eğitimi yöneticilerine bilgi ve tecrübe değişiminde bulunmaları ve ihtiyaçlarını karşılayacak yöntem ve metodları birlikte geliştirme ve yeni kurumsal ve pedagojik yaklaşımları deneme ve uygulama imkanı sağlanır.

Her iki durumda da yerel otoriteler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar gibi yerel toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilir.

Tüm Öğrenme Ortaklıkları projelerinde dezavantajlı sosyal gruplara mensup kişilere önem verilmesi beklenir.

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri yetişkinlerin eğitimiyle ilgili olmak şartıyla hemen hemen her konuda yapılabilir. Bu projeler kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilebilir:

Projeye dahil olan tüm kuruluşlar arasında toplantılar ve seminerler düzenlemek,
Proje faaliyetlerinde yer alan personel ve öğrenicilerin değişimleri (uluslararası hareketlilik),
Mümkün olan her türlü araçla ve özellikle de bilgi ve iletişim teknolojilerini (örneğin, web siteleri, e-posta, video-konferans gibi) kullanarak tecrübe ve iyi uygulamaların değişimi,
Teknik objelerin, çizimlerin ve projeyle ilgili sanat eserlerinin yapımı,
Alan çalışmaları, proje araştırmaları vs.,
Gösteriler (örneğin, tiyatro oyunları, müzikaller vs.),
Projede yer alan kişilerin projenin çalışma dil(ler)inde yeterli düzeye gelmelerini sağlamak amacıyla dil hazırlığı yapılması (linguistik hazırlık),
Benzer alanlarda çalışan başka projelerle işbirliği, bölgedeki başka kuruluşlarla tecrübe alış-verişi vs. Bu tür faaliyetlere Grundtvig Merkezi Projeleri ve Ağları kapsamında yapılan aktivitelere katılım da söz konusu olabilir,
Öz değerlendirme faaliyetleri (kuruluşların projeyle ilgili çalışmalarının kendileri tarafından değerlendirmeye tabi tutulması),
Sergi, fuar ve tanıtım gibi organizasyonların yapılması, faaliyetlerle ilgili bilgi materyali veya dokümantasyonun üretimi ve yaygınlaştırılması,
Proje deneyimlerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılması.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Hayatboyu Öğrenme Programını (LLP) tesis eden, 15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı Kararı.

Comenius Okul Ortaklıkları Proje Yönetimi Toplantısı
12-13-14 Ekim 2010 tarihlerinde Ankarada düzenlenecektir.

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.hefist.com

http://maktekfuari.com/online-davetiye


SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi